Bảo trì toàn bộ máy chủ:

Thời gian:
- Bắt đầu: 12h00 ngày 11/3/2019
- Kết thúc: 12h10 ngày 11/3/2019


Phạm vi:
- Toàn bộ Server

​Nội dung cập nhật:

  • Backup dữ liệu và nâng cấp Antihack mới nhất.
  • Tăng 10% EXP toàn Server
  • Reload lại Boss Kundun, Medusa, Selupan...


Mong các bạn thông cảm.