Xoay Item Cấp 2.


Đao Thiên Tử (Cấp 1) - Chủng Tộc Magic

Đao Thiên Tử (Cấp 2) - Chủng Tộc MagicHướng dẫn tạo vũ khí rồng cấp 2:

A. Nguyên liệu:

1. Búa Thiên Sứ:


- 10 mảnh thép trời + 10 soul + 10 bles + 1 Ngọc sáng tạo + 1 Đá tạo hóa + 1 chaos
ghép tai NPC Chaos Goblin tại Noria. Tỷ lệ thành công 100%
- Mảnh thép trời tìm kiếm bằng cách Train trên tất cả các map icarus

2. Vũ khí cần nâng cấp:
- Yêu cầu có cấp độ 13 trở lên và option từ +16 trở lên.

B. Tạo vũ khí rồng cấp 2:


- Cần có: 30 bless, 30 soul, 30 life, 1 chaos + Búa Thiên Sứ + Vũ khí rồng cấp 1.
Tỷ lệ thành công: 100%
Lưu ý: Thành công sẽ có Vũ Khí Rồng Cấp 2 với cấp độ sẽ random từ 0 > 9 và tất cả các dòng tính năng EXC sẽ giữ nguyên như trên vũ khí rồng cấp 1.
Đối với các Set Item cấp 2.

1/ Set Hỏa Long Cấp 2.
Các class có thể mặc: DK, MG, RF, DL

- 1 Item rồng đỏ + 9 trở lên + 16 Op.
- 1 Ngọc Hỗn Nguyên
- Cụm ngọc ước nguyện + 2
- Cụm ngọc tâm linh + 2
- Cụm ngọc sinh mệnh + 2
- Zen 2 Cái (Vật Phẩm Vpoint - 50k) Mục Tiền Tệ > Item Vpoint.

2/ Set Kim Ngân Cấp 2.
Các class có thể mặc: ElF, Sumon

- 1 Item Kim Ngân + 9 trở lên + 16 Op.
- 1 Ngọc Hỗn Nguyên
- Cụm ngọc ước nguyện + 2
- Cụm ngọc tâm linh + 2
- Cụm ngọc sinh mệnh + 2
- Zen 2 Cái (Vật Phẩm Vpoint - 50k) Mục Tiền Tệ > Item Vpoint.

3/ Set Ma Thuật Cấp 2.
Các class có thể mặc: MG, DW

- 1 Item Ma Thuật + 9 trở lên + 16 Op.
- 1 Ngọc Hỗn Nguyên
- Cụm ngọc ước nguyện + 2
- Cụm ngọc tâm linh + 2
- Cụm ngọc sinh mệnh + 2
- Zen 2 Cái (Vật Phẩm Vpoint - 50k) Mục Tiền Tệ > Item Vpoint.

Tỷ lệ thành công Max sẽ là: 90% (Kèm cả bùa tăng kỷ lệ)

Lưu ý: Thành công sẽ có Item 2 với cấp độ sẽ random từ 0 > 9 và tất cả các dòng tính năng EXC sẽ Random được 1 > 2 Dòng mới (Không giữ nguyên Op EXC như xoay VK rồng 2)
Tỷ lệ ra dòng Luck: 100%
Tỷ lệ ra 1 dòng EXC: 100%
Tỷ lệ ra 2 dòng EXC: 60%