Top 10 Ngày All BXH Server:

Event áp dụng các loại Reset sau:
- Reset, Reset VIP, Reset Ủy Thác, Reset Ủy Thác VIP.
Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Thời gian diễn ra

• 13h00 ngày 25/09/2017 đến 24h00' ngày 04/10/2016

STT Phần Thưởng
Top 1 1 Wing 2 + MNL + Luck + 12op
Top 2 1 Wing 2 + MNL + 12 op
Top 3 1 Wing 2 + Luck
Top 4 -5 1 Wing 2 + 12 op


1 Heneiken 0 / 90/400 Dimension Master 05/10 00:35:13
2 TinhYeu 0 / 90/400 Hight Elf 04/10 00:39:23
3 MrLinhBaBy 0 / 90/400 Hight Elf 04/10 00:40:08
4 HellBOYC 0 / 90/400 Duel Master 04/10 00:40:40
5 TinhChet 0 / 90/400 Blade Master 04/10 00:44:59


Giải thưởng được trao ngay khi thông báo. Các bạn nhận thưởng tại hòm đồ chung.
Close Topic !!!